Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

⦁ Sklep internetowy WHAT A BAG!, dostępny pod adresem internetowym www.whatabag.pl, prowadzony jest przez Milenę Goldian, członka zarządu Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością DADRO IT, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842754564, REGON 365895327.
⦁ Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

⦁ Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
⦁ Sprzedawca – osoba fizyczna, członek zarządu Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością DADRO IT, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842754564, REGON 365895327.
⦁ Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
⦁ Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
⦁ Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.whatabag.pl
⦁ Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
⦁ Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
⦁ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
⦁ Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
⦁ Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
⦁ Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
⦁ Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
⦁ Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

⦁ Adres Sprzedawcy: DADRO IT Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 24/4, 80-445 Gdańsk
⦁ Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@whatabag.pl
⦁ Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 68 1950 0001 2006 0007 0863 0002
⦁ Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanym w niniejszym paragrafie.

§ 4 Informacje ogólne

⦁ Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
⦁ Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
⦁ Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
⦁ Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

⦁ Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail
⦁ Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
⦁ Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
⦁ Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 6 Zasady składania Zamówienia 

⦁ W celu złożenia Zamówienia należy:
⦁ zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
⦁ wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
⦁ zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
⦁ jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
⦁ kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny),
⦁ wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt

 § 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

⦁ Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: Przesyłka kurierska

⦁ Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży 

⦁ Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
⦁ Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
⦁ W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
⦁ Czas realizacja Zamówienia wynosi 7-14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskaże inny termin.
⦁ W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
⦁ Dostawa Produktu odbywa się na terenie całej Polski.
⦁ Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 § 9 Prawo odstąpienia od umowy 

⦁ Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (Ustawa o prawach konsumenta).
⦁ Do zachowania terminu Konsument powinien wysłać uzupełniony protokół zwrotu towaru drogą elektroniczną na adres kontakt@whatabag.pl przed jego upływem.
⦁ Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie, byleby wynikała z niego w sposób jednoznaczny wola Klienta będącego Konsumentem.
⦁ W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
⦁ Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający potwierdził przyjęcie Zamówienia, zamówienie to przestaje wiązać Strony.
⦁ Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
⦁ Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
⦁ W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
⦁ Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
⦁ Do przesyłki zawierającej zwracany Produkt należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
⦁ Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
⦁ Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty odesłania Produktu Sprzedającemu.

§ 10 Reklamacja i gwarancja 

⦁ Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
⦁ Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
⦁ W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
⦁ Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
⦁ Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
⦁ Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
⦁ Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
⦁ W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 11 Zasady odpowiedzialności Sprzedającego

⦁ Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) reguluje w szczególności Kodeks Cywilny (przepisy artykułów 556- 576).
⦁ Na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostaje wyłączona.
⦁ Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu istniejące w chwili wydania Produktu lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w chwili jego wydania.
⦁ Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową, która w szczególności może polegać na tym, że Produkt:
⦁ nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
⦁ nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta będącego Konsumentem,
⦁ nie nadaje się do celu, o którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
⦁ została Klientowi będącemu Konsumentem wydana w stanie niezupełnym,
⦁ w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta będącego Konsumentem, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
⦁ Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
⦁ Klient będący Konsumentem ma następujące uprawnienia wynikające rękojmi:
⦁ żądanie obniżenia ceny,
⦁ odstąpienie od umowy,
⦁ żądanie usunięcia wady,
⦁ żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad.
⦁ Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie z zastrzeżeniem przypadku gdy Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego lub gdy Sprzedający nie wywiązał się uprzednio z tego obowiązku.
⦁ Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego sposobu usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
⦁ W odpowiedzi na oświadczenie o obniżeniu ceny Sprzedający podaje wartość upustu, która wynika z różnicy wartości Produktu pełnowartościowego do Produktu wadliwego.
⦁ Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
⦁ Jeżeli z powodu wady rzeczy Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 12 Terminy dochodzenia roszczeń

⦁ Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu Wydania Produktu.
⦁ Roszczenie Klienta będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.
⦁ Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy § 14 oraz ustępu 1 i 2 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
⦁ W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur

⦁ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ze Sprzedającym/ Usługodawcą oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym 

⦁ Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
⦁ Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
⦁ Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
⦁ w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
⦁ w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
⦁ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 § 15 Postanowienia końcowe 

⦁ Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
⦁ W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma miejsce w okresie związania Stron umową o charakterze ciągłym, Klienta wiąże Regulamin w wersji zmienionej, gdy łącznie zostały spełnione poniższe warunki:
⦁ klient został powiadomiony drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu,
⦁ w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia Klient nie złoży oświadczania o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem adresu podanego w § 3 niniejszego Regulaminu,
⦁ w pozostałych przypadkach Klienta wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.
⦁ Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
⦁ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.